Normativa

1.    ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS D’EDUCACIÓ FÍSICA

BLOC EDUCACIÓ FÍSICA: Pedra, paper, tisores

http://bpubill.blogspot.com/

S’ha d’entendre aquest bloc com una mena d’agenda de la feina que es fa cada dia que permetrà fer el seguiment de les activitats. S’hi pujaran fotografies dels jocs, esports i activitats físiques que es realitzen i, així, l’alumnat podrà recordar més fàcilment les pràctiques realitzades i presentar les fitxes corresponents.

PROTOCOL

 1.- L’alumnat sortirà de la seva classe i es dirigirà al punt de trobada establert per a cada grup.

2.- Quan arribi el professor aniran al vestuari corresponent. Es canviaran ràpid i sortiran per a iniciar la sessió.

3.- Després de passar llista s’explicarà l’activitat de la sessió. Tot seguit, si s’escau, es farà un breu escalfament i s’iniciarà la pràctica física.

4.- L’alumnat, un cop acabada la sessió, anirà al vestuari on es canviarà i després anirà, sense perdre temps, a la següent classe que li toqui.

 2.    ASPECTES A TENIR EN COMPTE

·   En principi, totes les classes es faran o bé al gimnàs o bé a l’aire lliure, al pati o als espais naturals de l’entorn de l’institut –zona de la Ventonella, del poliesportiu i piscines-.

·   L’alumnat ha de portar la roba i el calçat adequat per la pràctica d’activitat física, contràriament no podrà fer classe pràctica i s’asseurà al banc per a fer la fitxa teòrica corresponent.

 3.    QUÈ ES TÉ EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR?

DESCRIPCIÓ

 

Presentacions

Direcció i execució de l’escalfament.

Pràctiques

Observació diària del treball de classe

Dossier

Dossier trimestral que recull les fitxes d’activitats fetes a classe –no pot ser copiat, ni d’internet ni cap altre lloc-

Actitud

Comportament

Projectes puntuals

“Brinquedos tradicionais/joguines tradicionals”

Presentació de jocs a l’escola, dinamització per Sant Jordi...

 ·        Recuperació de cada trimestre:

L’alumnat que no aprovi la matèria podrà recuperar-la al llarg del següent trimestre mitjançant una prova o presentació d’un determinat material. Aquest consistirà en la correcta presentació d’un dossier amb totes les activitats fetes al llarg del trimestre –si el dossier està copiat d’algun company/a o bé d’internet o altres suports no s’avaluarà-.

 

4.- NORMES DE FUNCIONAMENT DE L'ASSIGNATURA

4.1. Utilització dels espais:

·  Al gimnàs sols s’hi pot accedir quan ho indiqui el professor.

·  No es pot anar a beure aigua sense permís del professor.

4.2. Alumnat encarregats de material.

Tot l’alumnat traurà i recollirà el material i s’encarregarà de netejar-lo, si és el cas.

4.3 Escalfament.

Cada dia dirigirà una parella d’alumnes l’escalfament.

4.4 Justificació de la manca d’assistència a classe

Les faltes d’assistència a classe s’han de justificar en un termini màxim d’una setmana a través d’un justificant dels pares o metge (absència de llarga durada) on ha de constar la causa, la data, els dies d’absència i la signatura. Cal lliurar el justificant al professor d’Educació Física que el retornarà a l’alumne/a perquè aquest el lliuri al tutor.

4.5 Alumnat que ve a classe i no fa pràctica.

·   Aquest alumnat informarà al professor del motiu de la no activitat pràctica

·  El professor li assignarà un lloc on poder fer el seguiment de l’activitat que fan els seus companys/es. No abandonarà aquest lloc sense permís del professor i no podrà utilitzar el mòbil en cap cas.

·  Un cop acabada la classe ha de presentar una fitxa explicant les activitats realitzades. Aquesta fitxa ha d’incloure:

o   Nom i data.

o   Títol del contingut.

o   Exercicis, jocs o esports amb l’explicació i dibuixos.

4.6  Alumnat amb més de 5 faltes d’activitat pràctica

L'alumnat que tot hi assistir a classe no realitzi la pràctica durant 5 sessions, haurà de presentar un treball teòric sobre un tema prèviament acordat amb el professor –és totalment obligatori la presentació d’aquest treball per poder aprovar-. Aquest treball haurà de seguir els criteris de com presentar un dossier.

4.7 Els retards

Els retards es registren a la llibreta del professor.

B.- Material
 • És totalment obligatori portar l’Agenda Escolar a classe d’Educació Física.
 • L'alumnat, sempre que es requereixi, ajudarà a treure i recollir el material necessari. Qui no respecti aquest sistema d'organització serà valorat negativament en l'apartat d'actitud.
 • No es deixarà cap tipus de material d'EF fora de les hores de classe.
C.- Criteris per avaluar l'Assistència
 • L'assistència a classe és obligatòria.
   
 • Tant el professor com l'alumnat seran puntuals en començar i acabar la classe. 
  Les classes començaran i acabaran en sonar la timbre del centre. 
  No s’entrarà a les dependències de l’edifici fins que no ho indiqui el professor. La manca de puntualitat serà valorada negativament.
   
 • L'alumnat ha de portar xandall o roba d'esport i calçat adient. No serà permesa la pràctica sense complir aquest requisit i es considerarà sessió de no pràctica.