Normativa

L'àrea d’Educació Física estableix les següents normes de funcionament pel correcte desenvolupament de l'assignatura en relació als espais, material i assistència.

A.- Instal·lacions
Les classes es realitzaran a la pista poliesportiva, gimnàs, aules i/o rodalies del centre.

a.1.- Pista poliesportiva
 • Durant les hores de classe, sols poden estar al pati els alumnes que tinguin classe d'EF per tant no hi pot haver alumnes a les escales, davall del porxo o passejant pel pati. Ser-hi sense permís és motiu de falta.
 • Solament es pot anar a beure en començar i en acabar la classe i sempre que es demani al professor. Cal tancar sempre l’aixeta després de beure.
 • Serà sancionat amb falta penjar-se de les cistelles de bàsquet, porteries d'handbol, xarxes de voleibol, pujar pel rocòdrom...
a.2.- Gimnàs
 • Solament poden accedir al gimnàs els alumnes que tinguin EF i sempre acompanyats pel professor.
 • Està estrictament prohibit entrar begudes o menjar (serà falta menjar llaminadures).
 • Cal fer un bon ús del material. No es pot utilitzar aquest material (espatlleres, cordes, escala horitzontal, poltre...) a menys que ho indiqui el professor i davant la seva presència.
a.3.- Vestidors
 • Abans de començar l’activitat els alumnes es canviaran ràpidament als vestidors.
 • Els vestuaris cal mantenir-los nets i ordenats. No s’hi podrà entrar un cop iniciada la classe. Cal deixar la roba penjada o damunt les banquetes.
 • En acabar la sessió pràctica l'alumnat es canviarà com a mínim la samarreta abans d’assistir a la següent classe. Després de l’activitat física és important que s’agafi l’hàbit de dutxar-se. Està prohibit obrir les aixetes de les dutxes si no s’han d’utilitzar  –serà sancionat amb falta-.
 • Assegureu-vos de tancar els llums i les aixetes.
 • El professorat no es fa responsable de la pèrdua d’objectes als vestidors.
 • Es recorda que no és permès l’ús de mòbils al centre, per tant, eviteu portar-ne.
 • Us aconsellem que deixeu els portàtils a l’aula ordinària.
B.- Material
 • És totalment obligatori portar l’Agenda Escolar a classe d’Educació Física.
 • L'alumnat i professorat respectarà i vetllarà per la conservació i manteniment del material, per tal d’evitar el seu deteriorament i les possibles pèrdues. S’intentarà no oblidar material al pati i sobretot no es deixarà la porta dels vestidors i magatzem obertes.
 • El professor comptarà i revisarà el material a la sortida i entrada del magatzem. En cas de pèrdua o desperfecte serà reposat pel responsable si es coneix, o pel grup si és desconeix (aquest fet està contemplat al NOFC).
 • L'alumnat ajudarà a treure i recollir el material necessari. Qui no respecti aquest sistema d'organització serà valorat negativament en l'apartat d'actitud.
 • No es deixarà cap tipus de material d'EF fora de les hores de classe.
C.- Criteris per avaluar l'Assistència
 • L'assistència a classe és obligatòria 2 hores a la setmana.
 • Tant el professor com l'alumnat seran puntuals en començar i acabar la classe. Les classes començaran i acabaran en sonar la timbre del centre. No s’entrarà a les dependències de l’edifici fins que no ho indiqui el professor. La manca de puntualitat serà valorada negativament.
 • L'alumnat ha de portar xandall o roba d'esport i calçat adient. No serà permesa la pràctica sense complir aquest requisit i es considerarà sessió de no pràctica.
 • Les faltes d'assistència les justificaran els pares a través de l’agenda escolar, on s'especificarà el dia d’absència i els motius.
 • En cas d'absència per malaltia s'ha de justificar a través d'un certificat mèdic, on s'especificarà:
  • La malaltia que pateix l'alumne.
  • Durada de la malaltia.
  • Tipus d'activitat per les quals s'està impossibilitat.
 • Els justificants s’hauran de presentar el dia que es retorna a classe. Cas contrari es notificarà a l’agenda.
 • En cas d’assistència, però de no pràctica, s'haurà de fer la fitxa corresponent i col·laborar en l'organització de la classe. En acabar la classe el professor recollirà aquesta fitxa que passarà a formar part de l’arxiu de l’alumne. Els alumnes que no fan classe pràctica faran aquesta fitxa al lloc indicat pel mestre, sense marxar o aixecar-se del lloc.
 • L'alumnat que, tot hi assistir a classe no realitzi la pràctica durant 5 sessions, haurà de presentar un treball teòric sobre un tema prèviament acordat amb el professor –és totalment obligatori la presentació d’aquest treball per poder aprovar-.

  Per a més informació:
  http://bielies.blogspot.com/